Algemene voorwaarden

Omdat wij het belangrijk vinden dat er duidelijke afspraken zijn, hebben wij algemene voorwaarden. Zo is het bekend wat wij bieden, tegen welke voorwaarden en regels.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere deelnemer, gebruiker en partner van Fidelinas Entertainment, Sambaschool Fidelinas en gelieerde ondernemingen en docenten. Hierna te noemen “Fidelinas”.

Betalingsvoorwaarden

 1. Met een inschrijving voor een cursus, workshop of (losse) dansles ga je een betalingsverplichting aan. Het gehele bedrag dient betaald te zijn vóór aanvang van de les.
 2. Indien er geen (volledige) betaling heeft plaatsgevonden, hebben wij het recht om toegang tot de les te weigeren.
 3. Betalingen worden niet geretourneerd, zijn altijd persoonsgebonden en hebben betrekking op de cursus en periode waarvoor er is ingeschreven.

Inschrijven & proefles

 1. Inschrijven voor een cursus of losse danslessen is mogelijk via het inschrijfformulier, online, whatsapp of via e-mail.
 2. Een proefles volgen is vrijblijvend en mogelijk na bevestiging vanuit Fidelinas.

Aansprakelijkheid

 1. Het volgen van de danslessen is geheel op eigen risico. Fidelinas is niet aansprakelijk voor verwondingen of enige andere vorm van letsel voortkomend uit een bezoek of deelname aan onze cursussen.
 2. In geval van medische klachten of een chronische ziekte, adviseren wij om eerst een arts of specialist te raadplegen alvorens deel te nemen aan onze cursussen. Deelname met medische of lichamelijke beperkingen is op eigen verantwoordelijkheid.
 3. Fidelinas is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van eigendommen op locaties van onze lessen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door Fidelinas geleverde, gegeven lessen, inhoud en choreografieën, blijft te allen tijde in eigendom van Fidelinas Entertainment en mag niet doorgespeeld of doorverkocht worden aan derden.
 2. Het is niet toegestaan om geluid of video opnamen te maken tijdens danslessen, tenzij het management van Fidelinas hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

Annuleren

 1. Annuleren van een les of inschrijving voor een cursus is mogelijk. Dit kan kosteloos tot uiterlijk 72 uur (3 dagen) vóór aanvang van de cursus, workshop of les. Na deze periode wordt er geen geld geretourneerd.
 2. Annuleren vanwege persoonlijke redenen, zoals vakanties, verhuizing, ziekte, is mogelijk, maar er wordt geen lesgeld geretourneerd. Verhindering leidt niet tot vrijwaring en het volledige cursus of resterende lessen dienen vooralsnog betaald te worden. Je kunt de reeks of danslessen wel inhalen.
 3. Indien meerdere lessen vanwege zwaarwegende of medische redenen niet gevolgd kunnen worden, kunnen er inhaallessen gepland worden. Afwezigheid dient wel minimaal 7 dagen vooraf gemeld te worden.
 4. Annuleren wordt enkel geaccepteerd als deze schriftelijk of via e-mail wordt gecommuniceerd en bij ontvangst van bevestiging vanuit Fidelinas. Telefonische of mondelinge annuleringen worden niet geaccepteerd en zijn niet rechtsgeldig.

Wijzigingen

 1. Fidelinas behoudt het recht om prijzen van cursussen of lessen te wijzigen.
 2. Bij overmacht heeft Fidelinas het recht om lessen of volledige cursussen te annuleren. Bij het vervallen van lessen zullen er, indien mogelijk, inhaallessen volgen. Indien om wat voor reden dan ook er vanwege overmacht geen inhaalmogelijkheden zijn, dan komen de gemiste lessen te vervallen zonder recht op financiële compensatie. Onder overmacht vallen bijvoorbeeld situaties zoals ziekte, andere belemmeringen of opgelegde beperkingen/regelgeving, zoals Covid maatregelen.

Privacy

 1. Iedere deelnemer wordt opgenomen in een mailinglijst en/of whatsapp groep met communicatie over lessen en informatie over Fidelinas. Je zal dus automatisch nieuwsbrieven ontvangen. Bij bezwaar kun je je altijd afmelden of dit doorgeven aan Fidelinas.
 2. Tijdens danslessen en workshops kunnen er foto-, en video opnames worden gemaakt voor promotie materiaal op diverse platforms, social media en/of de website van Fidelinas. Bezwaar hiertegen dient vóórafgaand aan deelname kenbaar worden gemaakt via e-mail.